Liberna

liberna.jpeg

A liberna é un peixe robusto con cabeza grande. Estes peixes viven en fondos areentos e aliméntanse de pequenos mariscos, luras e pequenos peixes.